Cele zajęć logopedycznych

Cele zajęć logopedycznych
Zajęcia logopedyczne mają charakter zajęć specjalistycznych. Są nimi objęci uczniowie z klas I – VI, u których stwierdzono zaburzenia mowy (wady wymowy). Te dzieci mają trudności  komunikacji językowej w swoim otoczeniu lub specyficzne trudności w uczeniu się. Zostały one wybrana po wstępnym badaniu przesiewowym, przeprowadzonym we wrześniu, a następnie, za zgodą rodziców, przypisane do odpowiednich grup.
Cele ogólne zajęć logopedycznych:
• Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
• Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka z ORM.
• Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dziecka oraz posługiwania się własnym aparatem mowy.
• Uwrażliwianie wychowanków, jak istotną i podstawową umiejętnością jest poprawna artykulacja, by sami zdawali sobie sprawę, dlaczego tak ważne są systematyczne ćwiczenia logopedyczne ( w szkole i w domu).
• Nawiązanie dobrych kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami.

Cele szczegółowe zajęć logopedycznych:
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych ( język, wargi)
• Wyrabianie właściwego oddechu
• Rozwijanie słuchu fonematycznego
• Kształtowanie świadomej analizy głoskowej i kontroli własnej wymowy przez dziecko
• Wywołanie danej głoski
• Ćwiczenie pożądanej głoski  w izolacji, w logotomach, a także w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazowym
• Utrwalanie właściwego dźwięku na przykładzie różnych wyrazów, zdań, wierszyków, piosenek.
• Uzyskanie właściwych głoski w mowie potocznej
• Bogacenie zasobu słownictwa
• Rozwijanie pamięci, wyobraźni, twórczego myślenia
• Nawiązanie dobrych kontaktów z dzieckiem i utrzymanie miłej atmosfery na zajęciach
• Wzbudzenie sympatii i zaufania dzieci

 

 

facebook