Elwira  

Poniżej zamieszczone zostały propozycje pomiaru osiągnięć w semestrze na poszczególnym etapie kształcenia

Częstotliwość pomiaru osiągnięć w semestrze

klasa IV:
pisemne prace sprawdzające/testy — 1

test podsumowujący półrocze

praktyczne prace sprawdzające — 2

praca metodą projektu

odpowiedzi ustne

kartkówki

prowadzenie zeszytu przedmiotowego (z uwzględnieniem nie tylko poprawności wykonania zadań, ale również estetyki jego prowadzenia)

 

Ocenianie systematyczne:

praktyczna praca na lekcji

zadanie domowe
aktywność

systematyczność,

samodzielność pracy

przygotowanie do lekcji

 

Czytaj więcej:
 
poprz.12nast.